search


campaign 2019.01.01
ÁSZF

A Soós és Társa Hűtőtechnikai Zrt. (Eladó) Általános Szerződési Feltételei (2022. 06. 01.)

 

1. Általános rész

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az Eladó által kereskedelmi forgalomba hozott valamennyi termékének kis- és nagykereskedelmi forgalomban értékesített termékének adás-vételére érvényes a Vevővel történő külön az eltérést kifejezetten rögzítő megállapodás hiányában, beleértve a web-áruházon keresztül vásárolt termékekre vonatkozó feltételeket is. A jelen ÁSZF az Eladó által értékesített termékek valamennyi adás vételi szerződésének részét képezik úgy, hogy azt a Vevőkkel (az Eladóval szerződő felekkel, aki lehet fogyasztó és nem fogyasztó) Eladó a vásárláskor közli és azt a Vevő elfogadja. Az ÁSZF-t Eladó kereskedelmi üzletterében kifüggeszti, www.soos.hu honlapján közzéteszi és Vevő erre irányuló külön dokumentálható kérésére a Vevőnek írásban is átadja. Az Eladó az ÁSZF-től eltérő feltételeket csak az Eladó és Vevő között írásban létrejött egyező akaratot kifejező szerződéses kikötés esetén alkalmaz.

 

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 

2. Ajánlat

A Vevő részére adott hirdetés és tájékoztató jellegű ajánlatok - pl.: a körlevelekben, prospektusokban, a sokszorosított más közleményekben adott ajánlatok, valamint a telefonon, e-mail-en, nem cégjegyzésre jogosított vagy ajánlatadásra meghatalmazott alkalmazottak által aláírt ajánlatok - az Eladó részéről nem létesítenek ajánlati kötöttséget. Ajánlati kötöttség Eladót kizárólag a 3. pont szerinti rendelés visszaigazolásával terheli. A megrendelésnek nem minősülő, Vevő kérelemre összeállított részletes ajánlat elkészítéséért az Eladó díjat számíthat fel.

 

3. Rendelés visszaigazolás

Kizárólag az Eladó által írásban visszaigazolt rendelések tekintendők Eladó részéről elfogadottnak. Az Eladó kizárólag a visszaigazolásban rögzített tartalom teljesítését vállalja, a visszaigazolásban nem szereplő egyéb feltételek teljesítését az Eladó csak az ÁSZF-ben foglaltak szerint vállalja. A Vevő által aláírt megrendelésre küldött, az Eladó részéről cégjegyzésre jogosult vagy megbízottja által aláírt visszaigazolás szerződést hoz létre a felek között a megrendelésben és a visszaigazolásban leírt tartalommal. Eladó a visszaigazolásban minden esetben kifejezetten utal arra, hogy a jelen ÁSZF a szerződés részét képezik. Eladó jogosult a megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződéstől elállni, ha Vevő a meghatározott határidőn belül nem nyújtja az Eladó által kikötött és a vevő által elfogadott fizetési biztosítékokat. (pl. előre fizetés, előlegfizetés, bankgarancia, akkreditív, stb.). Vevő a létrejött szerződéstől a Ptk. 6:231. § (3) bekezdésében foglaltak szerin a teljesítés felajánlásáig elállhat. Az elállási jog gyakorlásával az eladónak okozott kárért a vevő kártalanítási kötelezettséggel tartozik.

 

4. Ár

Az Eladó által árjegyzékben közölt árak nem tartalmazzák a szállítási költséget és az ÁFÁ-t (a nettó árak kerülnek feltüntetésre), illetve, ha az egyedileg feltüntetésre kerül, úgy a csomagolás költségét sem. Az árak az Eladó telephelyein történő átadással kalkuláltak. Eladó fenntartja az ár változtatás jogát beszállítói áremelés, devizaárfolyam változás, pandémiás vagy háborús helyzettel összefüggésben felmerülő többletköltségek miatt, és egyéb más olyan ármódosító körülmény bekövetkezése esetén, mely Eladótól függetlenül következik be. Az árváltoztatás jogát a nyomtatott árjegyzékekben illetőleg telefonon, e-mailen közölt tájékoztató jellegű árakra vonatkozóan Eladó fenntartja. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy egyes árajánlatait euróban készítse és azok megfizetését euró devizában várja. A megrendelések visszaigazolásaként közölt árak változtatásának jogát akkor érvényesítheti Eladó, ha a visszaigazolás és a teljesítés között több mint 15 naptári nap telik el, és ezen joga fenntartását Eladó Vevővel (Megrendelővel) a visszaigazolásban közli. A Vevő telephelyére az Eladó szállítóeszközével vagy futárszolgálattal történő szállításkor az Eladó szállítási költséget számít fel, melyet a szállítmány tömegének és a szállítási távolságnak a függvényében határoz meg. A Vevő a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül jogosult jelezni reklamációját, amennyiben a számlán szereplő ár eltér a visszaigazoláson – vagy annak hiányában a megrendelésen – feltüntetett ártól. A számla kibocsátását követő 16. naptári naptól az Eladó ilyen jellegű reklamációt nem fogad el.

 

5. Fizetési feltételek

Késedelmes fizetés esetén az Eladó a vállalkozások közötti szerződések esetén a Ptk. 6:155. § szerinti mindenkori, a késedelembe esés naptári féléve első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult, a számla esedékességét követő naptári naptól kezdődően a megfizetés napjáig. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A késedelmi kamat megfizetése azonnal esedékes. A fizetési határidőig kiegyenlítetlen számla esetén az Eladó jogosult a Vevő kiszolgálását kizárólag azonnali készpénz-fizetéshez, előre-utaláshoz, bankkártyás fizetéshez kötni. Fogyasztói szerződések esetén a késedelmi kamat a Ptk. 6:48. § szerint a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal egyezik meg. A Vevő által támasztott jótállási igény érvényesítése, vagy a vásárlást követő érdekmúlás jogcímén a fizetés megtagadásának, a vételár visszatartásának-, ill. csökkentésének nincs helye. Amennyiben az Eladó a Vevő között a szerződés előleg vagy előre-fizetés feltételével jön létre fizetési határidő megjelölésével és a Vevő ezen fizetési kötelezettségét késve teljesíti, akkor ez a rendelés visszaigazolásban vállalt szállítási határidőre halasztó hatályú, illetőleg Eladó jogosult a visszaigazolásában vállalt feltételeket módosítani, az előleg nemfizetése esetén pedig a szállítást visszatartani vagy a szerződés teljesítésétől elállni. Amennyiben az előleg nemfizetéséből Eladónak többletköltségei származnak, úgy azt jogosult a Vevőre - a többletköltségek hiteles igazolása mellett - áthárítani és a számlában érvényesíteni.

 

6. Tulajdonjog

Az áru tulajdonjogát az Eladó mindaddig fenntartja, ameddig az áruhoz kapcsolódó számla teljes végösszege megfizetésre nem került. Eddig az időpontig az áru az Eladó beleegyezése nélkül nem idegeníthető el (nem zálogosítható el, nem ruházható át, nem szolgálhat biztosítékul és nem terhelhető fedezetként).

 

7. Szállítás, kárveszély

Az árunak az Eladó bármely telephelyén a Vevőnek történő átadással a kárveszély az Eladóról a Vevőre száll. Az Eladó által végzett szállításoknál a kárveszély az áru Vevőnek történő átadásától a Vevőt terheli. Ebben az esetben a kárveszély a szállítási dokumentum (szállítólevél, számla stb.) Vevő – vagy a vevő megbízottjának e megbízotti minőségét feltüntető - aláírásának helyén és időpontjában száll át, ezt minden esetben a szállítólevélen fel kell tüntetni. Eladó fenntartja a jogot, hogy értékesítés előtt publikus adatbázisban ellenőrizze a Vevő hűtőközeg vásárlási jogosultságát, valamint ellenőrizze - azok megtöltése előtt - a Vevő által biztosított hűtőközeg tartályok hitelességét. Az Eladó indokolt esetben megtagadhatja az értékesítést vagy a hűtőközeg Vevő tartályába való töltését. Eladó jogosult a nem mentességgel szállítható, ADR hatálya alá tartozó termékek átadása előtt ellenőrizni a szállítóeszközt és az átvevő személyt. Nem megfelelés esetén az Eladó az átadást megtagadja. Az áruátadás jelen pontban részletezett megtagadása kizárja az Eladó teljesítési késedelemét. Az Eladó bármely telephelyén történő áruátvétel során a Vevő kizárólag az arra kijelölt helyen tartózkodhat. Az anyagmozgatás és áruátadás veszélyes üzem, így a Vevők elzárt területen való tartózkodása kizárja az Eladó felelősségét.

 

8. Göngyölegek

Az Eladó azon termékeihez, melynek biztonságos és szakszerű szállításához elengedhetetlen, tároló göngyöleget (ideértve a hűtőközeg palackokat, kábeldobokat stb.) biztosít, mely az Eladó kizárólagos tulajdona. Ezen göngyölegek közé nem tartozik a termékek szállítását, tárolását biztosító fólia, fa, fém, karton stb. csomagolás. Az Eladó a tároló göngyölegeket, eltérő megállapodás hiányában az átvételt követő 30 naptári napig ingyenesen bocsátja a Vevő részére. A Vevő köteles a göngyölegeket saját költségén az ellenszolgáltatás nélküli használati időszak utolsó napjáig visszaszolgáltatni bármelyik telephelyére történő szállítással az Eladó részére. Amennyiben a Vevő ezt elmulasztja, a Szállító az átvételt igazoló átadási dokumentum alapján, az azon feltüntetett lejáratkori (teljesítési) időpontra ezen göngyölegről számlát állít ki a Vevő részére, melyet köteles a számlán feltüntetett, 8 naptári napos fizetési határidőn belül pénzügyileg rendezni. Az így a Vevő tulajdonába került göngyölegeket az Eladó erre irányuló későbbi igény esetén nem köteles visszavásárolni.

 

9. Jótállás és visszavétel

Az eladott termékekkel kapcsolatosan amennyiben az eladott termék gyártója saját - akár elektronikusan kiállított - jótállási jegyével vállal jótállást, ez a gyártói jótállás érvényesíthető.

Amennyiben Eladó a Vevő kérésére - mert a Vevőnek utóbb felmerült okból a termékre nincs szüksége - úgy dönt, hogy az árut visszaveszi, akkor a visszavételt az alábbi feltételekhez köti: Vevő az Eladó rendelkezésére bocsátja az áruszámla számát. Az árut az Eladó telephelyére (fogyasztó esetében a fogyasztó választása szerint a székhelyére, telephelyére, javítószolgálatára) kell visszaszállítani, lehetőség szerint eredeti csomagolásban és állapotban. Az Eladó megtagadhatja a visszavételt, ha a csomagolás ill. az áru sérült vagy az áru beépítésre került vagy az áru csak az adott Vevő részére rendelt típus vagy nem komplett termék /pl. hűtőközeg ill. egyéb vegyi anyag / esetében. Az Eladó jogosult a Vevő részére az ügyintézés költségét felszámítani és a visszatérített vételárból számla szerint visszatartani. Ennek mértéke a Vevő részére egyedileg rendelt termékek esetén minimum 20%, míg az Eladó által általánosan készleten tartott termékek esetén 10%. A 90 napon túl vásárol termékek visszavételét az Eladó visszautasítja. Hibás árukiadás esetén az Eladó nem számít fel adminisztratív költséget. Az áruvisszavétel feltétele a visszaszállított áruk azonnali, teljes körű levásárlása, minimum azonos értékű termékkel (termékcsere).

 

10. Minőségi-, mennyiségi kifogások

Téves szállításon alapuló mennyiségi kifogásokat a Vevő az átvételkor köteles jelezni, mind külső helyszíni, mind a Szaküzletben történő átvétel esetén. Az átvételt követően az Eladó mennyiségi kifogást nem fogad el. A minőségi kifogásokat felismerhető hiányosságok esetén haladéktalanul írásban közölni kell az Eladóval, az átvételkor felvett jegyzőkönyvben vagy az áruátvételtől számított 7 napon belül. Nem felismerhető hiányosságokat a felismeréstől számított 7 napon belül, de legkésőbb a jótállási idő utolsó napjáig kell írásban az Eladóval közölni. Hűtőközegek átadásakor az Eladó a Szaküzletekben történő átvétel esetén biztosít egy hitelesített mérleget, amellyel a Vevő az átvett mennyiséget ellenőrizheti. Az Eladó az elszállítást követően mennyiségi kifogást nem fogad el. A Vevőhöz történő kiszállítás esetén az Eladó a hűtőközeget zsugorfóliával leplombált szeleppel szállítja le. Az Eladó mennyiségi kifogást kizárólag ezen sértetlen fólia megléte esetén fogad el. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a fentiek szerint kifogásolt árut ill. hiányosságot megvizsgálja, vagy független intézménnyel, illetve szakértővel megvizsgáltassa. A kifogásolt árut az Eladó telephelyére kell a Vevőnek visszaküldeni / szállítani. Amennyiben az Eladó a kifogást elismeri illetőleg a vizsgálat a kifogás jogosságát igazolja, Eladó jogosult a hibát javítással, pótlólagos alkatrész szállításával vagy cserével saját választása alapján megszüntetni. A minőségi kifogás jogosságának megállapításáig, a Vevő kérésére az Eladó biztosít és leszámláz olyan csereterméket, mely a meghibásodott terméket, vagy annak meghibásodott alkatrészét helyettesíti. A kifogás jogosságát megállapító vizsgálati döntés után Eladó a leszámlázott cserekészülék értékét jóváírja. Amennyiben a Vevő által jelzett minőségi kifogás kivizsgálása kizárja a termék hibáját és az Eladó felelősségét, a Vevő köteles az Eladó által kibocsátott számla ellenében megtéríteni az Eladó részére az Eladónak vizsgálati és / vagy alkatrész és / vagy külső szolgáltatói igazolt költségét. Ugyanígy meg kell térítenie a Vevőnek azt a költséget, amely a Vevő megkeresésére egyéb-, általános jellegű tájékozódás miatt bejelentett termékvizsgálati igény alapján történik. Az Eladó a Vevővel előzetesen írásban közli a várhatóan felmerülő költségeket, amennyiben azok ismertek és meghatározhatóak.

 

11. Átadás és reklamáció

Az Eladó a Vevő által megrendelt árut kizárólag azon személy részére adja át, akit az Vevő előzetesen (az Eladó által meghatározott formanyomtatvány kitöltésével, vagy az Eladó számára bármely más írásos módon) jelzett az Eladónak. A Vevő bármikor írásban módosíthatja az általa áruátvételre meghatalmazott személyek körét. Amennyiben a Vevő az áruátvételre vonatkozó meghatalmazást elmulasztja az Eladó részére átadni vagy megküldeni a számla kibocsátását megelőzően, és a Vevő nevében eljáró személy hitelt érdemlően igazolni tudja áruátvételi jogosultságát (bélyegző használatával vagy írásbeli felhatalmazás birtokában és személyigazolvány felmutatásával), úgy Eladó az árut átadja, azonban ezzel kapcsolatosan a felelősségét kizárja. A számlával, illetve a számla kibocsátásának alapjául szolgáló dokumentumokkal kapcsolatos kifogásokat a Vevő a kézhezvétel napján jelezheti az Eladó részére. Az ezen túlmenően jelzett tartalmi kifogásokat az Eladó nem köteles javítani, hacsak azt bármilyen jogszabály kötelezővé nem teszi.

 

12. Felelősség

Eladó kizárja kártérítési felelősségét - kivéve, ha az Eladó részéről szándékosság vagy súlyos gondatlanság esete áll fenn - a nem megfelelő árukezelésből, a biztonsági előírások be nem tartásából és a beépítésre /beüzemelésre/ üzembetartásra ki nem képzett illetve az előírt bizonyítványokkal, szakképzettséggel nem rendelkező személy szakszerűtlen munkavégzéséből eredő károk esetén. A kártérítés minden esetben legfeljebb a szállított áru értékéig terjed. Eladó kizárja felelősségét szállítási késedelem esetére, kivéve, ha a Felek írásban késedelmi kötbér kikötésében és meghatározott napon történő szállításban állapodnak meg és a késedelem Eladó érdekkörében felmerülő okból következik be. Eladó kizárja felelősségét szállítási késedelem esetére minden, igazolhatóan a pandémiás helyzet miatt bekövetkező okból.

 

13. Vis maior

Vis maior és a pandémiás helyzet miatti esetleges korlátozások esetén a késedelmes szállításért Eladót felelősség nem terheli. Ennek elmúltával az Eladó köteles az árut leszállítani.

Jogviták rendezése: Felek kikötik a jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáik esetére a magyar jog alkalmazását, valamint a Budakörnyéki Járásbíróság kizárólagos illetékességét. A fogyasztóval kötött szerződésből eredő fogyasztói panaszok intézésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § szerint kell eljárni. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglalt egyes feltételek érvénytelenné válnának, úgy ez a többi kikötés érvényességét nem befolyásolja.

 

14. Adatkezelés

Eladó a Vevő számlán szereplő személyes adatait jogi kötelezettség teljesítése jogcímen-, míg a kereskedelmi kapcsolattartáshoz szükséges, személyes adatokat hozzájárulás jogalapon kezeli. Vevő az ÁSZF elfogadásával hozzájárulását adja, hogy Eladó ezeket a személyes adatokat kezelje és a továbbiakban a Vevő részére küldött tájékoztató anyagokhoz felhasználhassa, és kizárólag a vele való kapcsolattartás céljából kezelje.

 

A részletes adatkezelési tájékoztató a www.soos.hu és a www.vedabagoly.hu honlapon található.

 

A Hóbagoly hírlevélre való feliratkozáskor a Felhasználó elfogadja, hogy az Eladó kereskedelmi és marketingcélú elektronikus levelekkel megkeresse a regisztrációkor megadott elérhetőségeken.

 

15. Távollévők között kötött szerződésre vonatkozó (web-áruház) különleges szabályok

15.1 Az ÁSZF elfogadása a 15.2 pontban meghatározott honlapokon keresztül történő vásárlással a Vevő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, amely az Eladó és a Vevő között létrejövő szerződés részét képezi. Az ÁSZF rendelkezéseinek a megismerése a megrendelő érdeke. Ennek elmulasztásával kapcsolatos valamennyi jogkövetkezmény a megrendelőt terheli.

 

15.2 Eladó a www.soos.hu (vállalkozások részére, nagykereskedelmi értékesítés) és a www.vedabagoly.hu (vállalkozások és magánszemélyek részére, kis- és nagykereskedelmi értékesítés) weboldalain webáruházat üzemeltet, amelyeken az általa forgalmazott termékek megrendelhetőek a weboldalakat látogató Vevők által egy internetes felületen keresztül. Eladó a Vevő részére a kínálatában elérhető termékeket akkor biztosítja, amennyiben azok raktárkészleten elérhetők.

 

15.3 A webáruházban az regisztrálhat, illetve rendelhet, aki betöltötte 18. életévét. Nagykereskedelmi vásárlásoknál kizárólag az regisztrálhat, illetve rendelhet, aki jogosult a cég nevében eljárni vagy meghatalmazással rendelkezik. A www.soos.hu webáruházban kizárólag szakirányú gazdasági tevékenységgel rendelkező vállalkozások regisztrálhatnak (nagykereskedelemi értékesítés), míg a www.vedabagoly.hu weboldalon vállalkozások és magánszemélyek is regisztrálhatnak (kis- és nagykereskedelmi értékesítés).

 

15.4 Szerződéskötés folyamata, a szerződés létrejötte

Megrendelés Eladó weboldalán keresztül:

A vevői regisztrációt követően az Eladó munkatársa személyesen beállítja és ellenőrzi az adatokat. A beállítás megtörténtéről és a vásárlás megkezdésének lehetőségéről a Vevőt e-mailen értesíti. A vásárlás során megadott adatokkal az Eladó rendelkezésre bocsátja az árut (csomagküldő vagy személyes átvételt kérő esetben is) a kért helyen, időben és fizetési móddal. Az áru kiszállítása és átvétele a megrendelés során meghatározott feltételek figyelembevételével történik. Azok teljesíthetetlensége esetén az Eladó haladéktalanul felveszi a Vevő által megadott elérhetőségeken a kapcsolatot a Vevővel. A Vevő által Kosárba helyezett, készleten lévő termékeket az Eladó a megrendelés keltétől számított 15. naptári napig tartja a Vevő részére foglalásban. Ezt követően a Kosár tartalma automatikusan törlésre kerül. A Kosárba helyezett, de meg nem rendelet termékek árai változhatnak, erről a Vevőt belépéskor üzenet figyelmezteti.

 

15.5 Hibás ár

Tájékoztatjuk Vevőinket, hogy amennyiben webáruházunkban egy termék ára nyilvánvalóan jóval alacsonyabb összegben kerül kiírásra, mint a piacon kialakult ár, akkor az Eladó nem köteles teljesíteni az azon az áron leadott megrendelést. A megrendelést erre irányuló igény esetén az Eladó normál áron teljesíti.

 

15.6 Elállás a vásárlástól

Vevő jogosult a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni vásárlási szándékától. Az elállási szándékot minden esetben írásban (levél, e-mail) kell jelezni Eladó felé. Az elállási nyilatkozatnak a termék kézhezvételét követő 14. nap éjfélig kell megérkeznie Eladó részére! Elállás esetén a megrendelt termék visszajuttatásának költségei Vevőt terhelik. Eladó kizárólag az eredeti, sértetlen állapotú, hiánytalan tartalommal rendelkező termék visszaszolgáltatása esetén téríti meg a teljes vételárat. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, az Eladóhoz történő termék-visszaérkezéstől számított 14 napon belül a fizetési móddal megegyező módon kerül a vételár visszafizetésre.

 

16. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Soós és Társa Zrt. írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

 

17. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírások adnak tájékoztatást. A termékoldalon található képek illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

 

18. Záró rendelkezések

18.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

18.2 A jelen ÁSZF. 2022. június 1. napján lép hatályba.

Soós és Társa Hűtőtechnikai Zrt.

Akciós termékek

Arrow